Zespół Szkół Technicznych
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 zł netto

Miasto Rybnik - Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz. U. 2021 poz. 1129, 2054, 2269, 1598z 2022 r. poz. 25) przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.


Data dodania: 2022-03-09
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy projektu 2021-1-PL01- KA121-VET-000005295, Nr akredytacji 2020-1-PL01-KA120-VET-096226 realizowanym przez Zespół Szkół Technicznych w Rybniku we współpracy z FundacjąRozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją w ramach Programu Erasmus+, Sektor: Kształceniei szkolenia zawodowe. Akcja1. Mobilność Edukacyjna. Typ akcji: Mobilność osób uczących sięi kadry w ramach kształcenia zawodowego (KA102). Typ działania: VET-SHORT - krótkoterminowemobilności osób uczących się.


Data dodania: 2022-03-01
Autor: Sebastian Cyroń


Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu uczniów i nauczycieli ZST w projekcie Praktyki zagraniczne w ramach Akredytacji w Programie Erasmus+ 2021-2027 w sektorze VET Nr projektu 2021-1-PL01- KA121-VET-000005295, Nr akredytacji 2020-1-PL01-KA120-VET-096226 realizowanym przez Zespół Szkół Technicznych w Rybniku we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją w ramach Programu Erasmus+, Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja1. Mobilność Edukacyjna. Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego (KA102). Typ działania: VET-SHORT - krótkoterminowe mobilności osób uczących się. NR UMOWY 2021-1-PL01-KA121-VET-000005295

 


Data dodania: 2022-02-22
Autor: Sebastian Cyroń


Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu uczniów i nauczycieli ZST w projekcie pt. Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy realizowanym przez Zespół Szkół Technicznych w Rybniku we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją w ramach Programu Erasmus+, Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja1. Mobilność Edukacyjna. Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego (KA102). Typ działania: VET-SHORT - krótkoterminowe mobilności osób uczących się.  Projekt jest dofinansowany ze środków  Programu Erasmus+ 2019. NR UMOWY 2019-1-PL01-KA102-062656


Data dodania: 2022-02-22
Autor: Sebastian Cyroń


Zawiadomienie o wyborze oferty, dotyczy:

Zamówienie o nazwie „Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni mechatronicznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” w ramach projektu pn. "Mechanik i mechatronik – klasyka i innowacyjność w przemyśle" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.03-24-056C/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego


Data dodania: 2021-12-22
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja z otwarcia ofert, dotyczy:

Zamówienie o nazwie „Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni mechatronicznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” w ramach projektu pn. "Mechanik i mechatronik – klasyka i innowacyjność w przemyśle" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.03-24-056C/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego


Data dodania: 2021-12-20
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o kwocie postępowania:

Zamówienie o nazwie „Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni mechatronicznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” w ramach projektu pn. "Mechanik i mechatronik – klasyka i innowacyjność w przemyśle" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.03-24-056C/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego


Data dodania: 2021-12-20
Autor: Sebastian Cyroń


Aktualizacja do:

Zamówienie o nazwie „Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni mechatronicznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” w ramach projektu pn. "Mechanik i mechatronik – klasyka i innowacyjność w przemyśle" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.03-24-056C/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego


Data dodania: 2021-12-15
Autor: Sebastian Cyroń


Aktualizacja do:

Zamówienie o nazwie „Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni mechatronicznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” w ramach projektu pn. "Mechanik i mechatronik – klasyka i innowacyjność w przemyśle" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.03-24-056C/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego


Data dodania: 2021-12-09
Autor: Sebastian Cyroń


Zamówienie o nazwie „Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni mechatronicznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” w ramach projektu pn. "Mechanik i mechatronik – klasyka i innowacyjność w przemyśle" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.03-24-056C/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego


Data dodania: 2021-12-01
Autor: Sebastian Cyroń


Powiadomienie o wyborze oferty dotyczy zapytania ofertowego nr 3/RPSL.11.02.03-24-056C/19-00/21


Data dodania: 2021-09-20
Autor: Sebastian Cyroń


Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych informuje, że w dniu 16.09.2020 r.,odbyło się posiedzenie komisji powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowaniao udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest usługa z zakresu przewozu uczniówi nauczycieli ZST na praktyki zagraniczne w ramach projektu: „Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLUszansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznychw Rybniku we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją w ramachProgramu Erasmus+, Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja1. Mobilność Edukacyjna. Typakcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego (KA102). Typ działania:VET-SHORT - krótkoterminowe mobilności osób uczących się. Projekt jest sfinansowany ze środkówProgramu Erasmus+ 2019 - numer umowy: 2019-1-PL01-KA102-062656.


Data dodania: 2021-09-17
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPSL.11.02.02-24-07GB/17-00/21

Stosownie do postanowień art. 35 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017. poz. 2077 z późn.zm.), ustawy z 11 września  2019 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2021. poz. 1129) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia specjalistycznych kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku w ramach realizacji projektu pn. "Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku"


Data dodania: 2021-09-09
Autor: Sebastian Cyroń


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 zł netto

Miasto Rybnik - Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz. U. 2021 poz. 1129) przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.


Data dodania: 2021-09-08
Autor: Sebastian Cyroń


Rozstrzygnięcie do zapytania ofertowego nr 3/RPSL.11.02.03-24-056C/19-00/21


Data dodania: 2021-09-01
Autor: Sebastian Cyroń


 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Dotyczy postępowania o zapytanie ofertowe nr 3/RPSL.11.02.03-24-056C/19-00/21, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie uproszczonym (pozaustawowym) na:

„Przeprowadzenie specjalistycznych kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieliZespołu Szkół Technicznych w Rybniku”

 


Data dodania: 2021-09-01
Autor: Sebastian Cyroń


INFORMACJA O KWOCIE

Dotyczy postępowania o zapytanie ofertowe nr 3/RPSL.11.02.03-24-056C/19-00/21, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie uproszczonym (pozaustawowym) na: „Przeprowadzenie specjalistycznych kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieliZespołu Szkół Technicznych w Rybniku” w celu realizacji projektu: pn. „Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020(Oś Priorytetowa: XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.2 - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.2 – Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego).


Data dodania: 2021-08-31
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o unieważnieniu Części I i III do:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/RPSL.11.02.02-24-07GB/17-00/21

Stosownie do postanowień art. 35 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017. poz. 2077 z późn.zm.), Ustawy z 11 września  2019 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2021. poz. 1129) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę „Dostawy specjalistycznych oprogramowań wielostanowiskowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” w ramach projektu pn. "Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku" 


Data dodania: 2021-08-25
Autor: Sebastian Cyroń


Dotyczy:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPSL.11.02.02-24-07GB/17-00/21

Stosownie do postanowień art. 35 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017. poz. 2077 z późn.zm.), ustawy z 11 września  2019 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2021. poz. 1129) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia specjalistycznych kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku w ramach realizacji projektu pn. "Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku"


Data dodania: 2021-08-24
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/RPSL.11.02.03-24-056C/19-00/21 

Stosownie do postanowień art. 35 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017. poz. 2077 z późn.zm.), Ustawy z 11 września 2019 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2021. poz. 1129) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia specjalistycznych kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.

 


Data dodania: 2021-08-24
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/RPSL.11.02.02-24-07GB/17-00/21

Stosownie do postanowień art. 35 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017. poz. 2077 z późn.zm.), Ustawy z 11 września  2019 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2021. poz. 1129) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę „Dostawy specjalistycznych oprogramowań wielostanowiskowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” w ramach projektu pn. "Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku" 


Data dodania: 2021-08-24
Autor: Sebastian Cyroń


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/RPSL.11.02.03-24-056C/19-00/21 

Stosownie do postanowień art. 35 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017. poz. 2077 z późn.zm.), Ustawy z 11 września 2019 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2021. poz. 1129) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia specjalistycznych kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.

 

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-08-24.

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-08-23.


Data dodania: 2021-08-16
Autor: Sebastian Cyroń


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPSL.11.02.02-24-07GB/17-00/21

Stosownie do postanowień art. 35 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017. poz. 2077 z późn.zm.), ustawy z 11 września  2019 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2021. poz. 1129) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia specjalistycznych kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku w ramach realizacji projektu pn. "Innowacyjne metody nauczania

w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku"

 

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-08-13.

Zaktualziowano plik:

Zapytanie ofertowe 2_RPSL.11.02.02_24_07GB17_0021

na:

Zapytanie ofertowe 2_RPSL.11.02.02_24_07GB17_0021_AKTUALIZACJA


Data dodania: 2021-08-12
Autor: Sebastian Cyroń


ZAPYTANIE OFERTOWE 1/RPSL.11.02.02-24-07GB/17-00/21

Stosownie do postanowień art. 35 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017. poz. 2077 z późn.zm.), Ustawy z 11 września  2019 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2021. poz. 1129) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę „Dostawy specjalistycznych oprogramowań wielostanowiskowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” w ramach projektu pn. "Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku" 


Data dodania: 2021-08-12
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest usługa z zakresu przewozu uczniów i nauczycieli ZST na praktyki zagraniczne w ramach projektu: „Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Rybniku we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Projekt jest sfinansowany ze środków POWER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe – numer umowy: POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049220.

 


Data dodania: 2021-06-18
Autor: Sebastian Cyroń


Projekt „Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Konkurs 2018), w ramach akcji KA1: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” (nr umowy 2018-1-PL01-KA102-049220).


Data dodania: 2021-06-11
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: dotyczy postępowania o zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest „Zakupu i dostawy sprzętu mechanicznego na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” w ramach projektu pn. "Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA RPSL.11.02.03-24-056C/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego. 

 

 


Data dodania: 2020-12-03
Autor: Sebastian Cyroń


Informujemy, że ze względu na udzielenie wyjaśnienia do zapytania ofertowego wprowadzono zmiany w Zapytaniu Ofertowym z dnia 2020-11-17:

 

Zapytanie ofertowe dotyczące „Zakupu i dostawy sprzętu mechanicznego na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” w ramach projektu pn. "Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.03-24-056C/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego


Data dodania: 2020-11-26
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe dotyczące „Zakupu i dostawy sprzętu mechanicznego na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” w ramach projektu pn. "Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.03-24-056C/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

 


Data dodania: 2020-11-17
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Data dodania: 2020-09-07
Autor: Sebastian Cyroń


Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu uczniów i nauczycieli ZST w projekcie pt. Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy realizowanym przez Zespół Szkół Technicznych w Rybniku we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją w ramach Programu Erasmus+, Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja1. Mobilność Edukacyjna. Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego (KA102). Typ działania: VET-SHORT - krótkoterminowe mobilności osób uczących się.


Data dodania: 2020-08-25
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, której przedmiotem jest usługa przewozu uczniów i nauczycieli ZST w projekcie pt. "Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy"


Data dodania: 2020-01-23
Autor: Sebastian Cyroń


Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro. Miasto Rybnik - Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843) przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.


Data dodania: 2020-01-15
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, któej przedmiotem jest ubezpieczenie podróży, kosztów leczenia za granicą, następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą, w tym również w czasie praktyki zawodowej oraz odpowiedzialności cywilnej wykonywanej pracy dla uczniów i nauczycieli ZST w ramach projektu: „Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy” 

 


Data dodania: 2020-01-08
Autor: Sebastian Cyroń


Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro - Miasto Rybnik - Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, zwane dalej zamawiającym, zaprasza do składania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. 2019 poz. 1843) przepisy tej ustawy nie mają zastosowania. 


Data dodania: 2019-12-30
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, której przedmiotem jest usługa zakupu polis: ubezpieczenia podróży, kosztów leczenia za granicą, następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą, w tym również w czasiepraktyki zawodowej oraz odpowiedzialności cywilnej wykonywanej pracy dla uczniów inauczycieli ZST w ramach projektu: „Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą nazaistnienie na europejskim rynku pracy”


Data dodania: 2019-12-20
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze oferty, której przedmiotem jest zakup materiałów i narzędzi w celu prowadzenia zajęć z wyspecjalizowanych technik stosowanych w OZE dla uczniów w ramach projektu „Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz"


Data dodania: 2019-12-15
Autor: Sebastian Cyroń


Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu uczniów i nauczycieli ZST w projekcie pt. "Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy"


Data dodania: 2019-12-11
Autor: Sebastian Cyroń


Przedmiotem zamówienia jest usługa zakupu polis: ubezpieczenia podróży, kosztów leczenia za granicą, następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą, w tym również w czasiepraktyki zawodowej oraz odpowiedzialności cywilnej wykonywanej pracy dla uczniów inauczycieli ZST w ramach projektu: „Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą nazaistnienie na europejskim rynku pracy”


Data dodania: 2019-12-11
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, której przedmiotem jest usługa przewozu uczniów i nauczycieli ZST w projekcie pt. "Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy"


Data dodania: 2019-12-11
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty , której przedmiotem jest przeprowadzenie kursów języka włoskiego, portugalskiego, hiszpańskiego oraz przygotowania kulturowego uczniów ZST w projektu: „Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy” 


Data dodania: 2019-12-11
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe z dnia 05.12.2019r. na zakup materiałów i narzędzi w celu prowadzenia zajęć z wyspecjalizowanych technik stosowanych w OZE dla uczniów. Dotyczy projektu pt. "Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-009E/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania:11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. 


Data dodania: 2019-12-05
Autor: Sebastian Cyroń


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów języka włoskiego, portugalskiego, hiszpańskiego oraz przygotowania kulturowego uczniów ZST w projektu: „Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy” 


Data dodania: 2019-11-29
Autor: Sebastian Cyroń


Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu uczniów i nauczycieli ZST w projekcie pt. Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy


Data dodania: 2019-11-29
Autor: Sebastian Cyroń


Przedmiotem zamówienia jest usługa zakupu polis: ubezpieczenia kosztów podróży, kosztów leczenia za granicą, następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą, w tym również w czasie praktyki zawodowej oraz odpowiedzialności cywilnej wykonywanej pracy dla uczniów i nauczycieli ZST w ramach projektu: „Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy”


Data dodania: 2019-11-29
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze oferty z dnia 04.11.2019r. na zakup zestawów dydaktycznych z zakresu OZE w celu realizacji zajęć dla uczniów. Dotyczy projektu pt. "Specjalista OZE
 w Rybniku potrzebny od zaraz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-009E/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania:
 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego


Data dodania: 2019-11-14
Autor: Sebastian Cyroń


Ponowne zapytanie ofertowe z dnia 04.11.2019r. na zakup zestawów dydaktycznych z zakresu OZE w celu realizacji zajęć dla uczniów. Dotyczy projektu pt. "Specjalista OZE
 w Rybniku potrzebny od zaraz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-009E/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania:
 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego


Data dodania: 2019-11-04
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze oferty  do zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zakup zestawów dydaktycznych z zakresu OZE w celu realizacji zajęć dla uczniów w ramach projektu Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz" 


Data dodania: 2019-10-31
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe z dnia 21.10.2019r. na zakup zestawów dydaktycznych z zakresu OZE w celu realizacji zajęć dla uczniów. Dotyczy projektu pt. "Specjalista OZE
 w Rybniku potrzebny od zaraz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-009E/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania:
 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego


Data dodania: 2019-10-21
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe z dnia 05.03.2018r. na zakup materiałów i narzędzi na realizację zajęć dla uczniów. Dotyczy projektu pt. "Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-009E/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego


Data dodania: 2018-03-05
Autor: Piotr Tokarz


Zapytanie ofertowe z dnia 05.03.2018r. na wykonanie kursu oraz przeprowadzenie egzaminu SEP dla nauczycieli. Dotyczy projektu pt. "Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-009E/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego


Data dodania: 2018-03-05
Autor: Piotr Tokarz


Sprostowano wpis w punkcie 6 dokumentu SIWZ - zapis nie zmienia warunków postępowania


Data dodania: 2018-03-09
Autor: Piotr Tokarz


Ponowne zapytanie ofertowe z dnia 19.03.2018r. na zakup materiałów i narzędzi na realizację zajęć dla uczniów. Dotyczy projektu pt. "Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-009E/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego


Data dodania: 2018-03-19
Autor: Piotr Tokarz


Zapytanie ofertowe z dnia 14.05.2018r. na wykonanie certyfikowanego specjalistycznego szkolenia PLC dla nauczycieli. Dotyczy projektu pt. "Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-009E/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego


Data dodania: 2018-05-14
Autor: Piotr Tokarz


Zapytanie ofertowe z dnia 03.12.2018r. dotyczące „Zakupu i dostawy specjalistycznego sprzętu do pracowni diagnostyki samochodowej dla Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” w ramach projektu pn. "Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-07GB/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT


Data dodania: 2018-12-03 21:14:49
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe z dnia 03.12.2018r. dotyczące „Zakupu i dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” w ramach projektu pn. "Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-07GB/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego


Data dodania: 2018-12-03 21:48:11
Autor: Sebastian Cyroń


Przedmiotem zamówienia z dnia 03.12.2018r. jest usługa z zakresu przewozu uczniów i nauczycieli ZST w ramach Akcji 1: Kształcenie i szkolenie zawodowe realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowa Agencja i Zespół Szkół Technicznych w ramach projektu: „POWER Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla” realizowanym w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku. Projekt jest realizowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe zgodnie z umową Projektu


Data dodania: 2018-12-03 22:10:51
Autor: Sebastian CyrońData dodania: 2018-12-04 21:51:41
Autor: Sebastian Cyroń


Przedmiotem zamówienia z dnia 07.12.2018r. jest przeprowadzenie kursów języka włoskiego oraz przygotowania kulturowego uczniów ZST w ramach Akcji 1: Kształcenie i szkolenie zawodowe realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowa Agencja i Zespół Szkół Technicznych w ramach projektu: „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy” zgodnie z umową Projektu Programu ERASMUS+ NR UMOWY 2017-1-PL01-KA102-036288


Data dodania: 2018-12-07 20:47:38
Autor: Sebastian Cyroń


Przedmiotem zamówienia z dnia 07.12.2018r. jest usługa z zakresu przewozu uczniów i nauczycieli ZST w ramach Akcji 1: Kształcenie i szkolenie zawodowe realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowa Agencja i Zespół Szkół Technicznych w ramach projektu: „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy” zgodnie z umową Projektu Programu ERASMUS+ NR UMOWY 2017-1-PL01-KA102-036288 

 


Data dodania: 2018-12-07 20:50:06
Autor: Sebastian Cyroń


Przedmiotem zamówienia z dnia 07.12.2018r. jest usługa zakup polis: ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą, następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą, w tym również w czasie praktyki zawodowej oraz odpowiedzialności cywilnej wykonywanej pracy dla uczniów i nauczycieli ZST w ramach Akcji 1: Kształcenie i szkolenie zawodowe realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowa Agencja i Zespół Szkół Technicznych w ramach projektu: „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy” zgodnie z umową Projektu Programu ERASMUS+ NR UMOWY 2017-1-PL01-KA102-036288

 


Data dodania: 2018-12-07 20:51:51
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, której przedmiotem jest usługa z zakresu przewozu uczniów i nauczycieli ZST w ramach Akcji 1: Kształcenie i szkolenie zawodowe realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowa Agencja i Zespół Szkół Technicznych w ramach projektu: „POWER Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla” realizowanym w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku. Projekt jest realizowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe zgodnie z umową Projektu  NR UMOWY POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049220 

 


Data dodania: 2018-12-10 20:03:40
Autor: Sebastian Cyroń


Przedmiotem zamówienia z dnia 10.12.2018r. jest „Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu do pracowni układów elektrycznych i elektronicznych w awionice dla Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” w ramach przyznanej dotacji z części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy.

 


Data dodania: 2018-12-10 22:36:08
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja dotycząca postępowania o zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” – Zadanie 1 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach  projektu "Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej


Data dodania: 2018-12-11 22:30:46
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty której przedmiotem jest „Dostawa specjalistycznego sprzętu do pracowni diagnostyki samochodowej dla Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” w ramach  projektu "Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 


Data dodania: 2018-12-11 22:33:46
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, której przedmiotem jest „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” – Zadanie 3 Dostawa 1 komputera przenośnego z myszką, systemem operacyjnym i oprogramowaniem

 


Data dodania: 2018-12-11 22:36:46
Autor: Sebastian Cyroń


Ogłoszenie: Miasto Rybnik - Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przepisy tej ustawy nie mają zastosowania


Data dodania: 2018-12-13 18:26:34
Autor: Sebastian CyrońData dodania: 2018-12-18 16:50:13
Autor: Sebastian Cyroń


Ogłoszenie: Miasto Rybnik - Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przepisy tej ustawy nie mają zastosowania


Data dodania: 2018-12-13 18:33:50
Autor: Sebastian CyrońData dodania: 2018-12-18 16:55:53
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja dotycząca postępowania na „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” 


Data dodania: 2018-12-18 16:04:04
Autor: Sebastian CyrońData dodania: 2019-07-24
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, której przedmiotem jest: "Oferta na zakup i dostawę specjalistycznego sprzętu do pracowni układów elektrycznych i elektronicznych w awionice dla Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku"


Data dodania: 2018-12-18
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, której przedmiotem jest: ubezpieczenie podróży, kosztów leczenia za granicą, następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą, w tym również w czasie praktyki zawodowej oraz odpowiedzialności cywilnej wykonywanej pracy dla uczniów i nauczycieli ZST


Data dodania: 2018-12-20
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, której przedmiotem jest: przeprowadzenie kursów języka włoskiego, portugalskiego, bułgarskiego oraz przygotowania kulturowego uczniów ZST


Data dodania: 2018-12-20
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o zamówieniu, którego przedmiotem jest zamówienie na przeprowadzenie kursów języka włoskiego oraz przygotowania kulturowego uczniów ZST w ramach Akcji 1: Kształcenie i szkolenie zawodowe realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowa Agencja i Zespół Szkół Technicznych w ramach projektu: „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy” zgodnie z umową Projektu Programu ERASMUS+ NR UMOWY 2017-1-PL01-KA102-036288

 


Data dodania: 2019-01-02
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty której przedmiotem jest  usługa z zakresu przewozu uczniów i nauczycieli ZST w ramach Akcji 1: Kształcenie i szkolenie zawodowe realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowa Agencja i Zespół Szkół Technicznych w ramach projektu: „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy” zgodnie z umową Projektu Programu ERASMUS+ NR UMOWY 2017-1-PL01-KA102-036288

 


Data dodania: 2018-12-17
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, której przedmiotem jest usługa zakup polis: ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą, następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą, w tym również w czasie praktyki zawodowej oraz odpowiedzialności cywilnej wykonywanej pracy dla uczniów i nauczycieli ZST w ramach Akcji 1: Kształcenie i szkolenie zawodowe realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowa Agencja i Zespół Szkół Technicznych w ramach projektu: „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy” zgodnie z umową Projektu Programu ERASMUS+ NR UMOWY 2017-1-PL01-KA102-036288

 


Data dodania: 2018-12-17
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest "Dostawa artykułów biurowych i piśmiennych"


Data dodania: 2019-01-16
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe, któego przedmiotem jest "Dostawa tuszy i tonerów"


Data dodania: 2019-01-16
Autor: Sebastian Cyroń


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro


Data dodania: 2019-01-28
Autor: Sebastian Cyroń


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro


Data dodania: 2019-01-28
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe dotyczące oferty cenowej na zestaw komputerowy


Data dodania: 2019-03-05
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe dotyczące oferty cenowej na zestaw komputerowy - laptopData dodania: 2019-03-05
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe dotyczące oferty cenowej na zestaw komputerowy - projektorData dodania: 2019-03-05
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego, którego przedmiotem  jest zakup zestawu komputerowego.

 


Data dodania: 2019-03-20
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego, którego przedmiotem  jest zakup projektora.


Data dodania: 2019-03-20
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego, którego przedmiotem  jest zakup laptopa.


Data dodania: 2019-03-20
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe dotyczące przedstawienia oferty cenowej na Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3.


Data dodania: 2019-04-02
Autor: Sebastian Cyroń


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro w postępowaniu na zakup: Kolorowego urządzenie wielofunkcyjne A3 dla Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.


Data dodania: 2019-05-06
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe z dnia 06.05.2019r. na wykonanie kursu oraz przeprowadzenie egzaminu SEP dla uczniów. Dotyczy projektu pt. "Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-009E/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

 


Data dodania: 2019-05-06
Autor: Sebastian Cyroń


Sprostowanie do ilości złożonych ofert dotyczące: "Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro w postępowaniu na zakup: Kolorowego urządzenie wielofunkcyjne A3 dla Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku".


Data dodania: 2019-05-09
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowedotyczące oferty cenowej „Pakietu serwisowego kserokopiarek wg rozliczenia kopii/druku.”

 


Data dodania: 2019-05-13
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 06.05.2019r.,którego przedmiotem jest usługa na wykonanie kursu oraz przeprowadzenie egzaminu SEP dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku w ramach projektu pt. "Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-009E/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.


Data dodania: 2019-05-21
Autor: Sebastian Cyroń


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro dotyczące postępowania na zakup: Pakietu serwisowego Kserokopiarek wg rozliczenia kopii/druku.

 


Data dodania: 2019-05-22
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe dotyczące „Zakupu i dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” w ramach projektu pn. "Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-07GB/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego


Data dodania: 2019-07-09
Autor: Sebastian Cyroń


Zapytanie ofertowe - korekta

Specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia - korekta

Pytania i wyjaśnienia do postępowania


Data dodania: 2019-07-19
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” – Zadanie 1 Dostawa sprzętu komputerowego 

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” – Zadanie 2 Dostawa trzech specjalistycznych oprogramowań wielostanowiskowych


Data dodania: 2019-07-24
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja dotycząca postępowania o zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” – Zadanie 1 Dostawa sprzętu komputerowego 

 


Data dodania: 2019-07-17
Autor: Sebastian Cyroń


Informacja dotycząca postępowania o zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku” – Zadanie 2 Dostawa 3 specjalistycznych oprogramowań wielostanowiskowych


Data dodania: 2019-07-17
Autor: Sebastian Cyroń


Rejestr zmian:
CzasAutorOpis
2018-12-04 21:50:03Sebastian CyrońRozdzielenie zapytania ofertowego na 4 zadania oraz zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu
2018-12-14 09:27:39Sebastian CyrońAktualizacja daty ustawy
2018-12-14 09:28:24Sebastian CyrońAktualizacja daty ustawy
2018-12-14 09:29:28Sebastian CyrońAktualizacja daty ustawy
2018-12-18 16:50:13Sebastian CyrońRozszerzono zakres ubezpieczenia o koszty podróży
2018-12-18 16:55:53Sebastian Cyrońzmiana: zapytanie ofertowe pkt 2.8