Zespół Szkół Technicznych
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Regulaminy

 

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku

dla kandydatów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej

na rok szkolny 2022/2023


Data dodania: 2022-02-28
Autor: Sebastian Cyroń


Regulaminy 

 1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny w ZST w Rybniku.
 2. Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa uczniów  ZST w Rybniku.
 3. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego do wynagrodzenia zasadniczego           
  w  ZST w Rybniku .
 4. Regulamin gospodarowania środkami przyznanymi na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w ZST w Rybniku .
 5. Regulamin dyżurów nauczycieli ZST w Rybniku.
 6. Instrukcję inwentaryzacyjną.
 7. Regulamin kontroli wewnętrznej w ZST w Rybniku. 
 8. Regulamin nadzoru pedagogicznego w ZST w Rybniku .
 9. Regulamin kontroli sprawowanych w ramach nadzoru pedagogicznego.
 10. Tryb przyznawania nagrody dyrektora.
 11. Regulamin pracy ZST w Rybniku.
 12. Plan działania na wypadek pożaru w ZST w Rybniku.
 13. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w ZST w Rybniku (w administracji - skoroszyt).
 14. Regulamin korzystania z ulg i świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 15. Regulamin udzielania zamówień publicznych.
 16. Regulamin premiowania.
 17. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędowe.
 18. Regulamin pracy wicedyrektorów ZST w Rybniku.
 19. Regulamin przeprowadzania oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego.
 20. Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego
  tę służbę.
 21. Regulamin wycieczek szkolnych. 
 22. Regulamin prowadzenia ewaluacji w ZST w Rybniku.
 23. Kontrola zarządcza (osobny segregator).
 24. Instrukcję kancelaryjną i jednolity rzeczowy wykaz akt.
 25. Instrukcję przechowywania i wydawania kluczy w ZST w Rybniku.
 26. Instrukcję dress code¢u dla pracowników ZST w Rybniku.
 27. Regulamin udostępniania informacji publicznej w ZST.
 28. Kryteria rekrutacji do Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.
 29. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.
 30. Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku.
 31. System zarządzania bezpieczeństwem i informacją, „Polityka bezpieczeństwa” i „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”.
 32. Regulamin imprez szkolnych w ZST.
 33. Procedura „Niebieska Karta”.
 34. Procedura „Zarządzania ryzykiem”.
 35. Regulamin ksera w pokoju nauczycielskim.
 36. Regulamin dziennika elektronicznego.
 37. Kryteria przy doborze pracowników do rozwiązania umów o pracę.
 38. Procedura kontroli dostępu.
 39. Polityka antymobbingowa.
 40. Procedura antysmogowa.
 41. Procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku.
 42. Regulamin refundacji kosztów zakupu urządzeń korygujących wzrok.
 43. Inne regulaminy i procedury zawarte w Statucie Szkoły:

 

 

Regulaminy i procedury związane ze statutami szkół wchodzących w skład ZST

 

 1. Regulamin działalności Rady Pedagogicznej.
 2. Regulamin pracy Rady Rodziców.
 3. Regulamin Rady Wolontariatu.
 4. Regulamin Koła Wolontariatu.
 5. Regulamin Samorządu Szkolnego – Uczniowskiego,
 6. Regulamin Samorządu Szkolnego – Słuchaczy.
 7. Regulamin Biblioteki Szkolnej.
 8. Regulamin sali gimnastycznej.
 9. Regulamin boiska szkolnego.
 10. Regulamin sali tenisa stołowego,
 11. Regulamin sali fitness.
 12. Regulamin siłowni szkolnej.
 13. Regulaminy pracowni (odnawialnych źródeł energii, miernictwa, mechanicznej 004p, komputerowej, komputerowej 209P, chłodnictwa i klimatyzacji, mechatronicznej, mechatroniki i automatyki, elektryczno - elektronicznej
 14. Regulamin Muzeum Szkolnego.
 15. Program Wychowawczo - Profilaktyczny.
 16. Regulamin wyboru Męża Zaufania.
 17. Regulamin przyznawania odznak „Primus inter Pares”.
 18. Kryteria rekrutacji uczniów do klas pierwszych Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica, Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 im. Stanisława Staszica oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 im. Stanisława Staszica.
 19. Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 20. Procedura postępowania z ofiarą przemocy i z uczniem stwarzającym zagrożenie.
 21. Szkolny zestaw programów nauczania.
 22. Regulamin gospodarowania środkami przeznaczonymi na realizację doskonalenia nauczycieli.
 23. Regulamin wewnętrzny przyznawania „Stypendium Prezydenta Miasta Rybnika” dla najlepszego ucznia z każdego typu szkoły dziennej plus Uchwała Nr 201/XIV/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 29.08.2007r. oraz Regulamin przyznania tytułu „Rybnickiego Prymusa” zgodnie z Zarządzeniem Nr 276/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.05.13r.
 24. Regulamin imprez szkolnych w ZST.
 25. System opieki nad nauczycielem stażystą, obowiązujący w Zespole Szkół Technicznych
  w Rybniku.
 26. Kontrakt obejmujący cały okres kształcenia.

Data dodania: 2021-04-15
Autor: Sebastian Cyroń