Zespół Szkół Technicznych
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum


Data dodania: 2023-09-26
Autor: Sebastian Cyroń


ZST mienie komunalne - stan na 31.12.2019

Bilans jednostki - stan na 31.12.2019

Majątek Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku - stan na 31.12.2019


Data dodania: 2020-05-10
Autor: Sebastian CyrońData dodania: 2019-02-28
Autor: Sebastian Cyroń


Bilans


Data dodania: 2019-06-25
Autor: Sebastian Cyroń


Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku

dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

na rok szkolny 2019/2020


Data dodania: 2019-11-04
Autor: Sebastian CyrońData dodania: 2019-07-19
Autor: Sebastian Cyroń


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE


Data dodania: 2010-12-21 10:15:25
Autor: Piotr TokarzData dodania: 2010-12-03 10:39:14
Autor: Piotr TokarzData dodania: 2016-02-29 21:54:46
Autor: Piotr Tokarz


ZARZĄDZENIA DYREKTORA :

NR 1/14/15 Dotyczy: Realizacji Planu Pracy ZST.

NR 2/14/15 Dotyczy: Dodatkowych dni wolnych.

NR 3/14/15 Dotyczy: Zasad korzystania z parkingu szkolnego przez mieszkańców kamienicy sąsiadującej z parkingiem.

NR 4/14/15 Dotyczy: Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych.

NR 5/14/15 Dotyczy: Prowadzenia dokumentacji wychowawcy klasowego.

NR 6/14/15 Dotyczy: Korepetycji i oceniania.

NR 7/14/15 Dotyczy: Badań okresowych.

NR 8/14/15 Dotyczy: Zasad korzystania z telefonów komórkowych i zakazu palenia e-papierosów.

NR 9/14/15 Dotyczy: Dzienników i sal lekcyjnych.

NR 10/14/15 Dotyczy: Kart rozliczeniowych.

NR 11/14/15 Dotyczy: Procedur postępowania z ofiarą przemocy oraz procedur postępowania z uczniem stwarzającym zagrożenie.

NR 12/14/15 Dotyczy: Regulamin korzystania z ksero w pokoju nauczycielskim.

NR 13/14/15 Dotyczy: Konferencji rady pedagogicznej.

NR 14/14/15 Dotyczy: Nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne i kółka zainteresowań.

NR 15/14/15 Dotyczy: Rozliczania kosztów z tytułu podróży służbowych.

NR 16/14/15 Dotyczy: Wprowadzenia w życie określonych procedur.

NR 17/14/15 Dotyczy: Powołania zespołów zadaniowych działających na terenie ZST.

NR 18/14/15 Dotyczy: Zasady użytkowania sal lekcyjnych w ZST i zakres odpowiedzialności za ich stan.

NR 19/14/15 Dotyczy: Sposobu prowadzenia dokumentacji szkolnej.

NR 20/14/15 Dotyczy: Dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych.

NR 21/14/15 Dotyczy: Wprowadzenia kontraktu.

NR 22/14/15 Dotyczy: Archiwizowania materiałów fotograficznych z życia szkoły.

NR 23/14/15 Dotyczy: Kryteriów przy doborze pracowników do rozwiązania umów o pracę (zwolnień), zastosowania ograniczonego wymiaru zatrudnienia lub przeniesienia na inne stanowisko pracy w ZST.

NR 24/14/15 Dotyczy: Stażystów i opiekunów stażu.

NR 25/14/15 Dotyczy: Kontroli zarządczej w ZST  w Rybniku.

NR 26/14/15 Dotyczy: Zmian w planie lekcyjnym.

NR 27/14/15 Dotyczy: Zobowiązania pracowników do stosowania System Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008.

NR 28/14/15 Dotyczy: Klasyfikacji uczniów i słuchaczy szkoły.

NR 29/14/15 Dotyczy: Samooceny i rozwoju zawodowego nauczyciela.

NR 30/14/15 Dotyczy: Powołania zespołów ds. ewaluacji.

NR 31/14/15 Dotyczy: Sposobu prowadzenia dokumentacji w Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych nr 1 im. Stanisława Staszica oraz w Szkole Policealnej dla Dorosłych nr 1 im. Stanisława Staszica

NR 32/14/15 Dotyczy: Przeprowadzenia kasacji składników majątkowych.

NR 33/14/15 Dotyczy: Dnia wolnego za święto przypadające w sobotę.

NR 34/14/15 Dotyczy: Przeprowadzenia spisu z natury.

NR 35/14/15 Dotyczy: Skontrum w bibliotece szkolnej.

NR 36/14/15 Dotyczy: Powołanie Zespołu ds. Naborowych.

NR 37/14/15 Dotyczy: Wprowadzenie w życie regulaminów Naborowych.

NR 38/14/15 Dotyczy: Powołanie Komisji Rekrutacyjnej.


Data dodania: 2016-08-31 15:06:15
Autor: Piotr TokarzData dodania: 2014-02-28 23:04:09
Autor: Piotr Tokarz


ZARZĄDZENIA DYREKTORA :

 NR 1/13/14 Dotyczy: Zasad korzystania z parkingu szkolnego przez mieszkańców kamienicy sąsiadującej z parkingiem.

NR 2/13/14 Dotyczy: Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych na rok szkolny 2013/2014

NR 3/13/14 Dotyczy: Prowadzenia dokumentacji wychowawcy klasowego.

NR 4/13/14 Dotyczy: Korepetycji i oceniania.

NR 5/13/14 Dotyczy: Badań okresowych.

NR 6/13/14 Dotyczy: Wszystkich uczniów i słuchaczy szkoły.

NR 7/13/14 Dotyczy: Dzienników i sal lekcyjnych.

NR 8/13/14 Dotyczy: Kart rozliczeniowych.

NR 9/13/14 Dotyczy: Procedur postępowania z ofiarą przemocy oraz procedur postępowania z uczniem stwarzającym zagrożenie.

NR 10/13/14 Dotyczy: Regulamin korzystania z ksero w pokoju nauczycielskim.

NR 11/13/14 Dotyczy: Konferencji rady pedagogicznej.

NR 12/13/14 Dotyczy: Nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne i kółka zainteresowań.

NR 13/13/14 Dotyczy: Rozliczania kosztów z tytułu podróży służbowych.

NR 14/13/14 Dotyczy: Powołania zespołów zadaniowych działających na terenie ZST.

NR 15/13/14 Dotyczy: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

NR 16/13/14 Dotyczy: Wprowadzenia w życie określonych procedur.

NR 17/13/14 Dotyczy: Sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych ZST.

NR 18/13/14 Dotyczy: Zasady użytkowania sal lekcyjnych w ZST i zakres odpowiedzialności za ich stan.

NR 19/13/14 Dotyczy: Zasady użytkowania telefonów komórkowych w ZST.

NR 20/13/14 Dotyczy: Sposobu prowadzenia dokumentacji szkolnej.

NR 21/13/14 Dotyczy: Wprowadzenia kontaktu.

NR 22/13/14 Dotyczy: Dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych.

NR 23/13/14 Dotyczy: Archiwizowania materiałów fotograficznych z życia szkoły.

NR 24/13/14 Dotyczy: Powołania Zespołu ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Uczniów.

NR 25/13/14 Dotyczy: Kontroli zarządczej w ZST  w Rybniku.

NR 26/13/14 Dotyczy: Powołania zespołów ds. ewaluacji.

NR 27/13/14 Dotyczy: Zmian w planie lekcyjnym.

NR 28/13/14 Dotyczy: Zobowiązania pracowników do stosowania System Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008.

NR 29/13/14 Dotyczy: Wprowadzenia w życie określonych procedur.

NR 30/13/14 Dotyczy: Klasyfikacji uczniów i słuchaczy szkoły.

NR 31/13/14 Dotyczy: Kryteriów przy doborze pracowników do rozwiązania umów o pracę (zwolnień), zastosowania ograniczonego wymiaru zatrudnienia lub przeniesienia na inne stanowisko pracy w ZST.

NR 32/13/14 Dotyczy: Terminu prowadzenia prac remontowych.

NR 33/13/14 Dotyczy: Realizacji Planu Pracy ZST.

NR 34/13/14 Dotyczy: Przeprowadzenia kasacji składników majątkowych.

NR 35/13/14 Dotyczy: Zakazu palenia e-papierosów.

NR 36/13/14 Dotyczy: Przeprowadzenia spisu z natury.

REGULAMINY ZST

 1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny w ZST.
 2. Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa uczniów  ZST.
 3. Kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego do wynagrodzenia zasadniczego           
  w  ZST.
 4. Regulamin gospodarowania środkami przyznanymi na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w ZST.
 5. Regulamin dyżurów nauczycieli ZST.
 6. Instrukcję w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych.
 7. Regulamin kontroli wewnętrznej w ZST. 
 8. Regulamin nadzoru pedagogicznego – tryb i organizacja nadzoru w ZST.
 9. Regulamin kontroli sprawowanych w ramach nadzoru pedagogicznego
 10. Tryb przyznawania nagrody dyrektora.
 11. Regulamin pracy ZST.
 12. Plan działania na wypadek pożaru w ZST.
 13. Regulamin korzystania z ulg i świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 14. Regulamin udzielania zamówień publicznych.
 15. Regulamin przyznawania nagród z Funduszu Nagród Motywacyjnych dla pracowników nie będących nauczycielami.
 16. Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiskaurzędnicze w ZST w Rybniku.
 17. Instrukcja kasowa.
 18. Zasady polityki rachunkowości.
 19. Regulamin pracy wicedyrektorów ZST.
 20. Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownikówsamorządowych zatrudnionych w ZST.
 21. Regulamin służby przygotowawczej w ZST.
 22. Obieg dokumentów księgowych w ZST.
 23. Obieg dokumentów księgowych w ZST (projekty unijne).
 24. Regulamin wycieczek szkolnych.
 25. Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.
 26. Regulamin prowadzenia ewaluacji w ZST.
 27. Kontrola zarządcza (osobny segregator).
 28. Instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt.
 29. Instrukcję przechowywania i wydawania kluczy w ZST.
 30. Instrukcję dress code¢u dla pracowników ZST.
 31. Regulamin udostępniania informacji publicznej w ZST.
 32. Inne regulaminy zawarte w Statucie Szkoły.

Data dodania: 2013-02-28 20:23:29
Autor: Piotr Tokarz


Zasady rekrutacji uczniów i kierunki naboru
do klas pierwszych Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku
na rok szkolny 2013/2014


Data dodania: 2014-02-28 23:03:22
Autor: Piotr Tokarz


Regulaminy ZST

 1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny w ZST.
 2. Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa uczniów  ZST.
 3. Kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego do wynagrodzenia zasadniczego           
  w  ZST.
 4. Regulamin gospodarowania środkami przyznanymi na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w ZST.
 5. Regulamin dyżurów nauczycieli ZST.
 6. Instrukcję w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych.
 7. Regulamin kontroli wewnętrznej w ZST. 
 8. Regulamin nadzoru pedagogicznego – tryb i organizacja nadzoru w ZST.
 9. Regulamin kontroli sprawowanych w ramach nadzoru pedagogicznego
 10. Tryb przyznawania nagrody dyrektora.
 11. Regulamin pracy ZST.
 12. Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w ZST.
 13. Plan działania na wypadek pożaru w ZST.
 14. Regulamin korzystania z ulg i świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 15. Regulamin udzielania zamówień publicznych.
 16. Regulamin przyznawania nagród z Funduszu Nagród Motywacyjnych dla pracowników nie będących nauczycielami.
 17. Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiskaurzędnicze w ZST w Rybniku.
 18. Instrukcja kasowa.
 19. Zasady polityki rachunkowości.
 20. Regulamin pracy wicedyrektorów ZST.
 21. Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownikówsamorządowych zatrudnionych w ZST.
 22. Regulamin służby przygotowawczej w ZST.
 23. Obieg dokumentów księgowych w ZST.
 24. Obieg dokumentów księgowych w ZST (projekty unijne).
 25. Regulamin wycieczek szkolnych.
 26. Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.
 27. Regulamin prowadzenia ewaluacji w ZST.
 28. Kontrola zarządcza (osobny segregator).
 29. Regulamin przyznawania nagród z Funduszu Nagród Motywacyjnych dla pracowników nie będących nauczycielami.

Data dodania: 2013-01-10 14:17:31
Autor: Piotr Tokarz


ZARZĄDZENIA DYREKTORA :

NR 1/12/13 Dotyczy: Zasad korzystania z parkingu szkolnego przez mieszkańców kamienicy sąsiadującej z parkingiem.

NR 2/12/13 Dotyczy: Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych na rok szkolny 2012/2013

NR 3/12/13 Dotyczy: Prowadzenia dokumentacji wychowawcy klasowego.

NR 4/12/13 Dotyczy: Korepetycji i oceniania.

NR 5/12/13 Dotyczy: Badań okresowych.

NR 6/12/13 Dotyczy: Wszystkich uczniów i słuchaczy szkoły.

NR 7/12/13 Dotyczy: Dzienników i sal lekcyjnych.

NR 8/12/13 Dotyczy: Kart rozliczeniowych.

NR 9/12/13 Dotyczy: Procedur postępowania z ofiarą przemocy oraz procedur postępowania z uczniem stwarzającym zagrożenie.

NR 10/12/13 Dotyczy: Regulamin korzystania z ksero w pokoju nauczycielskim.

NR 11/12/13 Dotyczy: Konferencji rady pedagogicznej.

NR 12/12/13 Dotyczy: Nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne i kółka zainteresowań.

NR 13/12/13 Dotyczy: Rozliczania kosztów z tytułu podróży służbowych.

NR 14/12/13 Dotyczy: Powołania zespołów zadaniowych działających na terenie ZST.

NR 15/12/13 Dotyczy: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

NR 16/12/13 Dotyczy: Wprowadzenia w życie określonych procedur.

NR 17/12/13 Dotyczy: Sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych ZST.

NR 18/12/13 Dotyczy: Zasady użytkowania sal lekcyjnych w ZST i zakres odpowiedzialności za ich stan.

NR 19/12/13 Dotyczy: Zasady użytkowania telefonów komórkowych w ZST.

NR 20/12/13 Dotyczy: Sposobu prowadzenia dokumentacji szkolnej.

NR 21/12/13 Dotyczy: Wprowadzenia kontaktu.

NR 22/12/13 Dotyczy: Dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych.

NR 23/12/13 Dotyczy: Archiwizowania materiałów fotograficznych z życia szkoły.

NR 24/12/13 Dotyczy: Powołania Zespołu ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Uczniów.

NR 25/12/13 Dotyczy: Kontroli zarządczej w ZST  w Rybniku.

NR 26/12/13 Dotyczy: Powołania zespołów ds. ewakuacji.

NR 27/12/13 Dotyczy: Zmian w planie lekcyjnym.

NR 28/12/13 Dotyczy: Zobowiązania pracowników do stosowania System Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008.

NR 29/12/13 Dotyczy: Wprowadzenia w życie określonych procedur.

NR 30/12/13 Dotyczy: Klasyfikacji uczniów i słuchaczy szkoły.

NR 31/12/13 Dotyczy: Awansu zawodowego nauczycieli.

NR 32/12/13 Dotyczy: Wprowadzenia w życie określonych procedur.

NR 33/12/13 Dotyczy: Dzienników i sal lekcyjnych.

NR 34/12/13 Dotyczy: Zasady użytkowania sal lekcyjnych w ZST i zakres odpowiedzialności za ich stan.

NR 35/12/13 Dotyczy: Przeprowadzenia spisu z natury.

Zasady rekrutacji uczniów i kierunki naboru
do klas pierwszych Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku
na rok szkolny 2012/2013


Data dodania: 2012-03-14 23:49:46
Autor: Piotr Tokarz


REGULAMINY ZST 

 1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny w ZST.
 2. Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa uczniów  ZST.
 3. Kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego do wynagrodzenia zasadniczego w  ZST.
 4. Regulamin gospodarowania środkami przyznanymi na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w ZST.
 5. Regulamin dyżurów nauczycieli ZST.
 6. Instrukcję w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych.
 7. Regulamin kontroli wewnętrznej w ZST. 
 8. Regulamin nadzoru pedagogicznego – tryb i organizacja nadzoru w ZST.
 9. Regulamin kontroli sprawowanych w ramach nadzoru pedagogicznego
 10. Tryb przyznawania nagrody dyrektora.
 11. Regulamin pracy ZST.
 12. Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w ZST.
 13. Plan działania na wypadek pożaru w ZST.
 14. Regulamin korzystania z ulg i świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 15. Regulamin udzielania zamówień publicznych.
 16. Regulamin przyznawania nagród z Funduszu Nagród Motywacyjnych dla pracowników nie będących nauczycielami.
 17. Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w ZST w Rybniku.
 18. Instrukcja kasowa.
 19. Zasady polityki rachunkowości.
 20. Regulamin pracy wicedyrektorów ZST.
 21. Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w ZST.
 22. Regulamin służby przygotowawczej w ZST.
 23. Obieg dokumentów księgowych w ZST.
 24. Obieg dokumentów księgowych w ZST (projekty unijne).
 25. Regulamin wycieczek szkolnych.
 26. Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.
 27. Regulamin prowadzenia ewaluacji w ZST.
 28. Kontrola zarządcza (osobny segregator).
 29. Regulamin przyznawania nagród z Funduszu Nagród Motywacyjnych dla pracowników nie będących nauczycielami.
 30. Roczny plan doskonalenia nauczycieli w ZST rok 2012
 31. Wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata 2011 – 2016
 32. Plan pracy ZST w roku szkolnym 2011/2012
 33. Inne regulaminy zawarte w Statucie Szkoły.

 


Data dodania: 2012-03-15 17:27:52
Autor: Piotr Tokarz


ZARZĄDZENIA  DYREKTORA

NR 1/11/12 Dotyczy: Zasad korzystania z parkingu szkolnego przez mieszkańców kamienicy sąsiadującej z parkingiem.

NR 2/11/12 Dotyczy: Awansu zawodowego nauczycieli.

NR 3/11/12 Dotyczy: Prowadzenia dokumentacji wychowawcy klasowego.

NR 4/11/12 Dotyczy: Korepetycji i oceniania.

NR 5/11/12 Dotyczy: Badań okresowych.

NR 6/11/12 Dotyczy: Obowiązków uczniów i słuchaczy szkoły.

NR 7/11/12 Dotyczy: Dzienników i sal lekcyjnych.

NR 8/11/12 Dotyczy: Kart rozliczeniowych.

NR 9/11/12 Dotyczy: Procedur postępowania z ofiarą przemocy oraz procedur postępowania z uczniem stwarzającym zagrożenie.

NR 10/11/12 Dotyczy: Regulaminu korzystania z ksero w pokoju nauczycielskim.

NR 11/11/12 Dotyczy: Konferencji rady pedagogicznej.

NR 12/11/12 Dotyczy: Dzienników zajęć pozalekcyjnych i kółek zainteresowań.

NR 13/11/12 Dotyczy: Rozliczania kosztów z tytułu podróży służbowych.

NR 14/11/12 Dotyczy: Powołania zespołów zadaniowych działających na terenie ZST.

NR 15/11/12 Dotyczy: Komisji Języka Polskiego.

NR 16/11/12 Dotyczy: Wprowadzenia w życie określonych procedur.

NR 17/11/12 Dotyczy: Sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych ZST.

NR 18/11/12 Dotyczy: Zasady użytkowania sal lekcyjnych w ZST i zakres odpowiedzialności za ich stan.

NR 19/11/12 Dotyczy: Zasady użytkowania telefonów komórkowych w ZST.

NR 20/11/12 Dotyczy: Spisu przedmiotów zabytkowych znajdujących się w Muzeum Szkolnym.

NR 21/11/12 Dotyczy: Sposobu prowadzenia dokumentacji szkolnej.

NR 22/11/12 Dotyczy: Wprowadzenia kontraktu.

NR 23/11/12 Dotyczy: Kroniki Absolwentów Szkoły.

NR 24/11/12 Dotyczy: Dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych.

NR 25/11/12 Dotyczy: Archiwizowania materiałów fotograficznych z życia szkoły.

NR 26/11/12 Dotyczy: Powołania Zespołu ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Uczniów.

NR 27/11/12 Dotyczy: Kontroli zarządczej w ZST  w Rybniku.

NR 28/11/12 Dotyczy: Powołania zespołów ds. ewaluacji.

NR 29/11/12 Dotyczy: Zmian w planie lekcyjnym.

NR 30/11/12 Dotyczy: Przeprowadzenia kasacji składników majątkowych.

NR 31/11/12 Dotyczy: Wdrożenia do szkół wchodzących w skład ZST Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008.

NR 32/11/12 Dotyczy: Przeprowadzenia spisu z natury.

NR 33/11/12 Dotyczy: Wprowadzenia w życia określonych procedur.

NR 34/11/12 Dotyczy: Klasyfikacji uczniów i słuchaczy szkoły.

NR 35/11/12 Dotyczy: Samooceny i rozwoju zawodowego nauczyciela.

NR 36/11/12 Dotyczy: Powołania Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej w Technikum nr 1 im. S.Staszica, ZSZ nr 1 im. S.Staszica, TU nr 1 im. S.Staszica, SzP dla Dor. nr 1 im.S.Staszica.


Data dodania: 2012-03-15 17:23:40
Autor: Piotr Tokarz