Zespół Szkół Technicznych
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Zarządzenia Dyrektora

ZARZĄDZENIA DYREKTORA:

NR 1/18/19 Dotyczy: Realizacji Planu Pracy ZST

NR 2/18/19 Dotyczy: Wprowadzenia w życie określonych regulaminów i procedur.

NR 3/18/19 Dotyczy: Dodatkowych dni wolnych.

NR 4/18/19 Dotyczy: Prowadzenia dokumentacji wychowawcy klasowego.

NR 5/18/19 Dotyczy: Realizacji treści podstawy programowej i minimalnej ilości godzin.

NR 6/18/19 Dotyczy: Korepetycji i oceniania.

NR 7/18/19 Dotyczy: Badań okresowych.

NR 8/18/19 Dotyczy: Użytkowania telefonów komórkowych i e-papierpsów w ZST.

NR 9/18/19 Dotyczy: Dzienników i sal lekcyjnych.

NR 10/18/19 Dotyczy: Kart rozliczeniowych.

NR 11/18/19 Dotyczy: Wprowadzenia procedur w ZST.

NR 12/18/19 Dotyczy: Nieobecności na konferencjach rady pedagogicznej oraz zaznajamianie się 
z „Zarządzeniami Dyrektora”.

NR 13/18/19 Dotyczy: Dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i kółek zainteresowań.

NR 14/18/19 Dotyczy: Rozliczania kosztów z tytułu podróży służbowych.

NR 15/18/19 Dotyczy: Powołania Zespołów Zadaniowych działających na terenie ZST.

NR 16/18/19 Dotyczy: Zasad użytkowania sal lekcyjnych w ZST i zakresu odpowiedzialności za ich stan.

NR 17/18/19 Dotyczy: Sposobu prowadzenia dokumentacji szkolnej.

NR 18/18/19 Dotyczy: Dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych.

NR 19/18/19 Dotyczy: Sposobu prowadzenia dokumentacji w Szkole Policealnej dla Dorosłych nr 1
im. Stanisława Staszica.

NR 20/18/19 Dotyczy: Archiwizowania materiałów dotyczących życia szkoły.

NR 21/18/19 Dotyczy: Klasyfikacji uczniów i słuchaczy szkoły.

NR 22/18/19 Dotyczy: Zobowiązania pracowników do rejestracji wyjść ze szkoły.

NR 23/18/19 Dotyczy: Zmian w planie lekcyjnym.

NR 24/18/19 Dotyczy: Zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ZST
w Rybniku.

NR 25/18/19 Dotyczy: Powołania zespołów ds. ewaluacji.

NR 26/18/19 Dotyczy: Powołania komisji przetargowej.

NR 27/18/19 Dotyczy: Powołania zespołu projektowego.

NR 28/18/19 Dotyczy: Wprowadzenia w życie regulaminu dokonywania oceny pracy nauczyciela w ZST
w Rybniku.

NR 29/18/19 Dotyczy: Wprowadzenia w życie procedury antysmogowej w ZST w Rybniku.

NR 30/18/19 Dotyczy: Zmiany „Systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji”, „Procedury zarządzania ryzykiem” i „Procedury zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji”.

NR 31/18/19 Dotyczy: Wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych”.

NR 32/18/19 Dotyczy: Zmiana Zarządzenia nr 18/18/19 dotyczącego dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych.

NR 33/18/19 Dotyczy: Wewnętrzna polityka antymobingowa w ZST w Rybniku.

NR 34/18/19 Dotyczy: Wprowadzenia w życie regulaminów dotyczących rekrutacji w ZST w Rybniku.

NR 35/18/19 Dotyczy: Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/20 dla szkół ponadpodstawowych w ZST w Rybniku.

NR 36/18/19 Dotyczy: Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/20 dla szkół ponadgimnazjalych w ZST w Rybniku.

NR 37/18/19 Dotyczy: Powołanie Zespołu ds. Naborowych dla szkół ponadgimnazjalych w ZST
w Rybniku.

NR 38/18/19 Dotyczy: Powołanie Zespołu ds. Naborowych dla szkół ponadpodstawowych w ZST
w Rybniku.


Data dodania: 2019-02-28
Autor: Sebastian Cyroń